ΠΟΣΔΕΠ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στους μισθούς των Πανεπιστημιακών

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη απέστειλε η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, ζητώντας την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, με βάση την οποία κρίνονται αντισυνταγματικές οι μειώσεις στους μισθούς των Πανεπιστημιακών.
 
Δείτε ολόκληρη την επιστολή της ΠΟΣΔΕΠ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη και τον Υπουργό Παιδείας κ. Μπαλτά:
 

Με την υπ. αριθ. 4741/2014 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις της περίπτωσης 37, της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες περικόπηκαν οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών, ορίζοντας ως χρονικό σημείο επελεύσεως των αποτελεσμάτων της διαγνωσθείσης αντισυνταγματικότητας το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης (30/12/2014).
Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.»
Κατ’ επιταγή της ως άνω συνταγματικής διάταξης, το άρθρο 1 εδάφ. α’ και β’ του Ν.3068/2002 ορίζει ότι «το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.»

Επίσης, από το συνδυασμό των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002, συνάγεται ότι η δημόσια διοίκηση, συμμορφούμενη προς ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, υποχρεούται όχι μόνον να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο την νομοθετική πράξη που κρίθηκε αντίθετη προς συνταγματικές διατάξεις, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής κατάστασης που προέκυψε από τις πράξεις αυτές, ανακαλώντας ή τροποποιώντας τις σχετικές στο μεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή εκδίδοντας άλλες με αναδρομική ισχύ, για να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν, αν από την αρχή δεν είχε ισχύσει η κριθείσα αντίθετη προς το Σύνταγμα νομοθετική πράξη.

Συνέπεια της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012, αποτελεί η αναβίωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, όπως αυτές ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 (βλ. άρθρα 50 και 51 του ν. 3205/2003, Α΄ 297). Συνεπώς, η δημόσια διοίκηση, μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ, έχει την υποχρέωση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του ν. 4093/2012 μισθολογικές διατάξεις και να καταβάλει στους πανεπιστημιακούς καθηγητές για τον εφεξής χρόνο τις αποδοχές που δικαιούνται βάσει των τελευταίων αυτών διατάξεων.

Με βάση τις επιταγές του συντάγματος και του νόμου, το Δημόσιο και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται προδήλως το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και τα Πανεπιστήμια, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς την απόφαση του ΣτΕ και να ενεργούν ό, τι επιβάλλεται για την εκτέλεσή τους. Το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, όμως, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος ενός μηνός από τη δημοσίευση της αποφάσεως του ΣτΕ (30-12-2014), δεν προέβη μέχρι στιγμής σε καμία ενέργεια προς υλοποίησή της.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ ζητά:

Α. από το Υπουργείο Οικονομικών

· να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο την νομοθετική πράξη που κρίθηκε αντισυνταγματική, αλλά και να προβεί σύντομα στις κατάλληλες ενέργειες, σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, προκειμένου να αποκατασταθούν οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών στα επίπεδα που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του νόμου 4093/2012 καθώς και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες επιστροφής των μισθολογικών περικοπών της προηγούμενης τριετίας που επιβλήθηκαν βάσει του ίδιου νόμου.

· συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών για να συζητηθούν τα γενικότερα προβλήματα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του μισθολογίου των πανεπιστημιακών καθηγητών

Β. και από τις πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων

· να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση των οικονομικών υπηρεσιών των ιδρυμάτων με την άνω δικαστική απόφαση του ΣτΕ, καθώς με την ίδια απόφαση θεμελιώνεται ευθύνη των πανεπιστημίων για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή διατάξεων του νόμου που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και άκυρες.

επιφυλάσσεται δε κάθε νόμιμου δικαιώματος της για την απαίτηση συμμόρφωσης της δημόσιας αρχής με την απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ