Σοκαριστικές καταγγελίες για τον Βαρουφάκη και τους συνεργάτες του από βουλευτή του ΜέΡΑ 25 (βίντεο)


5ç ÇÌÅÑÁ

ÃÉÁÍÇÓ ÂÁÑÏÕÖÁÊÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÌÝÑÁ25"/>
Ìüíç óõæÞôçóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí «Êýñùóç ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2022». ÃÅÍÉÊÏÉ ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: Èåüäùñïò Ñïõóüðïõëïò, Åõôõ÷ßá Á÷ôóéüãëïõ, Êùíóôáíôßíïò Óêáíäáëßäçò, Íéêüëáïò Êáñáèáíáóüðïõëïò, Âáóßëåéïò ÂéëéÜñäïò êáé Êñßôùí - Çëßáò ÁñóÝíçò. ÅÉÄÉÊÏÉ ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: Èåüäùñïò ÊáñÜïãëïõ, ÅììáíïõÞë Êüíóïëáò, Äéïíýóéïò Óôáìåíßôçò, ÉÜóùí ÖùôÞëáò, ÁíäñÝáò Îáíèüò, ÁëÝîáíäñïò ×áñßôóçò, ÓùêñÜôçò ÖÜìåëëïò, Ãåþñãéïò Áñâáíéôßäçò, Ãåþñãéïò Ìïõëêéþôçò, ÄéáìÜíôù ÌáíùëÜêïõ, Êùíóôáíôßíïò ×Þôáò êáé Ãåþñãéïò ËïãéÜäçò.
Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


«Σου απαγορεύω να μιλάς, σε εγκαλώ, σου παίρνω τον λόγο τώρα και δεν θα ξαναμιλήσεις». «Αφού θέλησες να κάνεις παιδί, να μείνεις σπίτι σου. Να παραιτηθείς και να παραχωρήσεις τη θέση σου στον επόμενο. Δεν είμαστε εδώ για να γενοβολάς εσύ». «Ή θα κάνετε αυτά που σας λέμε ή θα σας τελειώσουμε». Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις προσβολές που δέχθηκε η βουλευτής Κωνσταντίνα Αδάμου κατά τα δύο χρόνια παραμονής της στο Μέρα25, όπως καταγγέλλει η ίδια. Λιποθυμίες, φωνές, απειλές και εκφοβισμός συνέθεσαν το κλίμα από το οποίο έφυγε -με ανακοίνωσή της- το περασμένο καλοκαίρι.

«Όταν εντάχθηκα στο εν λόγω κόμμα, πίστεψα στα όμορφα στημένα λόγια που διακήρυτταν. Όμως, δύο χρόνια τώρα έγινα παρατηρητής αντιδημοκρατικών, αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και αυταρχικών συμπεριφορών, που ελάμβαναν χώρα τόσο προς εμένα όσο και προς άλλους συνοδοιπόρους μου. Δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς το δίκιο του». Η πραγματικότητα -σύμφωνα με την ίδια πάντα- ήταν ακόμα χειρότερη απ’ όσο υπονοούσε η ανακοίνωση με την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε. Περιγράφει πώς κάθε φορά που έβλεπε στην οθόνη του κινητού της το τηλέφωνο του κόμματος, η καρδιά της χτυπούσε ανεξέλεγκτα.

Το άγχος της είχε σωματοποιηθεί και επί δύο χρόνια οι παλμοί της είχαν φτάσει τους 120, ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας. «Ηταν ένας αδιανόητος και παρατεταμένος ψυχολογικός πόλεμος». Ακόμα και σήμεραδυσκολεύεται να ανακαλέσει στη μνήμη της την περίοδο εκείνη. «Για μένα το θέμα του ΜέΡΑ25 έχει λήξει. Το άφησα πίσω μου γιατί ήταν πραγματικά ένα απίστευτα τοξικό κλίμα και μία απόλυτα ψυχοφθόρα κατάσταση».