Ο Πρόεδρος τους ΟΛΡ Σ. Χρυσοφώτης έσωσε τη Ραφήνα από το κυκλοφοριακό χάος που προκάλεσε ο Δήμαρχος!


– Επιστολή «φωτιά» από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας κ. Σπύρο Χρυσοφώτη

– Καταγγελίες για παράνομη και αυθαίρετη κατάληψη του οδοστρώματος από τον Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου

Ουρές χιλιομέτρων και απίστευτη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών

– Τα «μάζεψε» άρον άρον ο Δήμαρχος Ραφήνας 

Με μια επιστολή φωτιά, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΛΡ Σπύρος Χρυσοφώτης, η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, αναδεικνύει την παράνομη απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου για κατάληψη οδοστρώματος, η οποία μάλιστα έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος γύρω από το Λιμάνι.

Πέραν της ταλαιπωρίας των ταξιδιωτών, τίθενται και σοβαρά ζητήματα ασφαλείας (περιπτώσεις πυρκαγιάς ή λοιπών φυσικών καταστροφών).

Μετά την απόλυτα τεκμηριωμένη επιστολή του κ. Χρυσοφώτη, ο Δήμαρχος Ραφήνας αναγκάστηκε σε αναδίπλωση και «τράβηξε» πίσω την σχετική απόφαση, μετά και τη γενική κατακραυγή του κόσμου!

Βέβαια φαίνεται πως το πάθημα δεν έγινε μάθημα στον Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, καθώς πληροφορίες μας αναφέρουν πως προσπαθεί μετά τα καράβια να κάνει τα ίδια και στα… αεροπλάνα!

Παρακολουθούμε στενά το θέμα και θα επανέλθουμε με σχετικό ρεπορτάζ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΛΡ:


Φρονώ ότι το ζήτημα που έχει προκύψει από την αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη του οδοστρώματος από τον Δήμαρχο Ραφήνας –
Πικερμίου και ταλαιπωρεί Λιμάνι και Πόλη είναι γνωστό τοις πάσι.

Σημειώνω ότι είναι απόλυτα σεβαστό, κατανοητό, αποδεκτό και θεμιτό, το κατοχυρωμένο θεσμικά δικαίωμα των ΟΤΑ να λαμβάνουν κανονιστικές αποφάσεις για την ρύθμιση των θεμάτων κυκλοφορίας που τους αφορούν.  

Μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του υπογράφοντος, δεν διανοούμασταν να πιστέψουμε ότι ένα «Δήμαρχος» στην Ελλάδα του 2021 θα μπορούσε να προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες αν δεν είχε εξασφαλίσει τα τυπικά της νομιμότητας της αποφάσεως του Δημοτικού του Συμβουλίου.    

Ευσύνοπτα θα αναφέρω ότι για την εφαρμογή και το σύννομο  της απόφασης, όπως εν προκειμένω η υπ’ αριθ. 10/21-4-2021 συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Θέμα 1ο, με την οποία πεζοδρομείται τμήμα της οδού Β. Παύλου και προεκλήθη το χάος, θα πρέπει να υφίστανταισωρευτικά τα εξής:

1.  Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

2. Γνώμη Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων σε περίπτωση που η ρύθμιση αφορά μόνο τη συγκεκριμένη κοινότητα.

3. Συναίνεση άλλου φορέα σε περίπτωση που απαιτείται η παράκαμψη της κυκλοφορίας σε οδούς αρμοδιότητας του.

4. Σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α., για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για τις άλλες περιοχές της χώρας (αν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς).

5. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α (ή από τον Συντονιστή Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας). (άρθρο 225 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/18άρθρο 238 παρ. 1 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του Ν.4555/18)

7. Κοινοποίηση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές  Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ. Δημόσιων Έργων του ΥΠ.ΥΠΟΜΕΔΙ.

Σημειώνονται τα εξής:

1. Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 82 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.α‘ της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.4623/19οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Συνεπώς, εκτός των άλλων, η απόφαση έχει εκδοθεί και από καθ’ ύλην αναρμόδιο όργανο.

2. α) Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή από 09.08.2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίνονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (παρ.1 άρθρο 52 Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14) (παρ.2 του άρθρου 82 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.α‘ της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.4623/19).

β)Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διαδικασία θέσπισης των κυκλοφοριακών και συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις οδούς αρμοδιότητάς τους δεν τελειούται προτού εγκριθούν ρητώς οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από άσκηση πλήρους ουσιαστικού ελέγχου εκ μέρους του τελευταίου. Συνεπώς, πριν από την έκδοση της εγκριτικής πράξης, οι ρυθμίσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ είναι ανυπόστατες ως μη τελειωθείσες. Η τελική αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει σε κρατικό όργανο, δηλαδή τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενόψει, άλλωστε, του ότι οι θεσπιζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν αποτελούν αμιγώς τοπική υπόθεση (ΥΠ.ΕΣ. 15109/13.05.2013), (υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ).

Πέραν της παρακώλυσης της συγκοινωνίας που έχετε αυτή τη στιγμή δημιουργήσει με την ανυπόστατη απόφαση που παρανόμως συνεχίζετε και εφαρμόζετε, τίθενται θέματα ασφάλειας του λιμένα αλλά και της ανθρώπινης ζωής, όπως σας έχει ήδη επισημάνει και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας με το με αρ. πρωτ. 2132.15-1/1826/20/10-6-2021 έγγραφό του που σας απέστειλε.

Προ ολίγων λεπτών, παραλάβαμε, μετά από σχετικό αίτημά μας και άρνηση του Δήμου να μας απαντήσει, το με αρ. πρωτ. 71183/15-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαπιστώσαμε εμβρόντητοι, ότι κατά παράβαση των οικείων διατάξεων και των καθηκόντων σας, η επίμαχη απόφαση δεν έχειαποσταλεί για λήψη νομιμότητας από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικήςκαι φυσικά δεν έχει εγκριθεί!!!!!!

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που με τόσο σθένος υπερασπίζετε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και την οποία κατά παράβαση των καθηκόντων του υλοποίησε, προκαλώντας χάος στη Πόλη και το Λιμάνι είναι όχι άκυρη, αλλά ανυπόστατη!!!!!

Για οτιδήποτε πλέον συμβεί ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου φέρει ακεραία, αποκλειστικά την ευθύνη.

Ήδη, στον τόπο μας, βιώσαμε τη τραγωδία απ’ τη φωτιά στο Μάτι και μάλιστα για έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά συγκεκριμένων αιρετών της αυτοδιοίκησης για κατά συρροή ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά δεκάδων συνανθρώπων μας

Καλούμε για μια ακόμη φορά τον Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου να αποκαταστήσει την νομιμότητα άμεσα και ανοίξει το παρανόμως καταληφθέν οδόστρωμα της οδού Β. Παύλου.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΡ ΑΕ

Σ. ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ