Ο ΕΟΦ ανακαλεί πασίγνωστο φάρμακο – Δείτε για ποιο πρόκειται

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ãéá ôçí ðñùôïâïõëßá ôïõ ÅÏÖ ãéá ôçí áíÜäåéîç ôçò ÅëëÜäáò ùò Ýíáí áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò óõíåäñéáêïýò ðñïïñéóìïýò ðáãêïóìßùò. Ãéá ôçí êáéíïôüìï äñÜóç ôïõ Å.Ï.Ö. åíçìÝñùóáí ï Ðñüåäñïò ôïõ Å.Ï.Ö. ÄçìÞôñéïò ËéíôæÝñçò, ï ÊáèçãçôÞò Êáñäéïëïãßáò Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò, ÄéåõèõíôÞò ÊáñäéïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò ÐÁÃÍÇ, ô. Ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊáñäéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò Ðáíáãéþôçò ÂÜñäáò, êáé ï ÓõíôïíéóôÞò ÄéåõèõíôÞò ôçò ÊáñäéïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Áóêëçðéåßïõ Âïýëáò, ô. Ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åôáéñåßáò ÕðÝñôáóçò ÁèáíÜóéïò Ìáíþëçò. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)
Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Την ανάκληση της παρτίδας 002461 (ημ/νία λήξης 09/2022) του φαρμακευτικού προϊόντος ‘RAFESAC Ferrous Gluconate κόνις για πόσιμο διάλυμα 300 mg/φακελίσκο (37,5mg Fe++)/SACHET’, καθώς μετά από τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως
προς τον έλεγχο της ‘Εμφάνισης’.

Η εταιρεία RAFARM A.E.B.E., οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ