Νέα προγράμματα επιδότησης ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ


Νέα προγράμματα, ένα για την διατήρηση των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα του μετρό Θεσσαλονίκης κι ένα για την απασχόληση ανέργων σε εργοδοτικούς φορείς, ξεκινούν από την Τετάρτη.

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή σε δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που πλήττονται από τα έργα που πραγματοποιούνται για την κατασκευή του μετρό και για την στελέχωση των εργοδοτικών οργανώσεων. Και τα δύο προγράμματα επιδοτούνται από ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά, το πρώτο πρόγραμμα αφορά στη διατήρηση θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, σε επιχειρήσεις που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ξεκινά την Τετάρτη, και θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα) που λειτουργούν κατά την 7η /4/2014 και βρίσκονται με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να έχουν υποστεί και να συνεχίζουν να υφίστανται, λόγω της θέσης τους, αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων του Μετρό.

Οι επιχειρήσεις αυτές, θα επιχορηγούνται, για χρονικό διάστημα 18 μηνών, για τους εργαζόμενους που απασχολούν κατά την 7η/4/2014, σε α) ποσοστό 100%, επί του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές (εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη), εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν στο ισόγειο των κτιρίων με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ στη Θεσ/νίκη, και β) ποσοστό 50%, εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν αυτοτελώς σε υπόγεια ή σε ορόφους των συγκεκριμένων κτιρίων, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν το προσωπικό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους για οποιοδήποτε λόγο από την 7η/4/2014 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της, θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού της έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που αιτούνται ή/και για τα υποκαταστήματα τους που λειτουργούν και βρίσκονται με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ στη Θεσ/νίκη.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι οποίοι κατά την 7η/4/2014 απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές με καθεστώς μισθωτής εξαρτημένης εργασίας αορίστου (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής) ή ορισμένου χρόνου (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής) και συνεχίζουν να εργάζονται για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Το ποσό επιχορήγησης αφορά στην επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών σε ποσοστό:

  1. 100% σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ισόγειο των κτιρίων και μπροστά από τα εργοτάξια όπου πραγματοποιούνται τα έργα κατασκευής του μετρό. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 1.500 ευρώ.
  2. 50% σε επιχειρήσεις που λειτουργούν αυτοτελώς σε υπόγεια ή ορόφους των κτιρίων της ως άνω παρ. i. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 1.500 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Επιδότηση απασχόλησης στους εργοδοτικούς φορείς

Το δεύτερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, επίσης επιδοτούμενο από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ, καθώς ακόμη δεν έχει εγκριθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα όλα τα επιδοτούμενα από το νέο ΕΣΠΑ προγράμματα να είναι «παγωμένα», αφορά στην επιδότηση της απασχόλησης ανέργων στους εργοδοτικούς φορείς.

Σύμφωνα με το euro2day.gr οι οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και τα μέλη τους, μπορούν να απασχολήσουν ανέργους, επιδοτούμενους με 22 ή 25 ευρώ την ημέρα. Η μέγιστη συνολική δαπάνη του προγράμματος ορίζεται σε 4.500.000 ευρώ και οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Δικαιούχοι είναι η εργοδοτικές οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και οι οργανώσεις μέλη αυτών που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των 3 μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό.

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι που:

  • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
  • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
  • Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
  • Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
  • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών ( να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης), ενώ για ωφελούμενους ηλικίας άνω των 25 ετών ( να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
  • Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες εκ των οποίων οι 36 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Πηγή: Euro2day.gr