Η Playmobil Hellas απαιτεί 800.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πειραιά!

Πρόκειται για πραγματική είδηση! Η Playmobil Hellas αξιώνει από την Περιφέρεια Πειραιά 800.000 ευρώ με τους τόκους, για δελτίο τύπου που την «έθιγε», επί Νομαρχίας Μίχα!

Μόλις λάβαμε την επίσημη ενημέρωση από την Περιφέρεια Πειραιά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας!

Η Playmobil Hellas, στην οποία παραχωρείται κάθε χρόνο χώρος στο Δήμο Πειραιά για εκδηλώσεις, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται μαζική διαφήμιση της φίρμας, αξιώνει από τους Πειραιώτες (Περιφέρεια Πειραιά) 800.000 ευρώ!

Δείτε αναλυτικά το δελτίο τύπου της Περιφέρειας:

Η Περιφέρεια Αττικής, ως καθολική διάδοχος της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών– Πειραιώς, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς,  σε συμμόρφωση προς την υπ’αρ.Α5230/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς – Τμήμα 11ο Τριμελές και προς την υπ’αρ.648/2016.απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς– Τμήμα Β’ Τριμελές, γνωστοποιεί δια του παρόντος δελτίου τύπου τα κάτωθι:

Με την υπ’αρ.297/15.6.2006 αγωγή της, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  η ενάγουσα εταιρία με την επωνυμία PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΧΙΔΙΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη, αιτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών– Πειραιώς, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά και από τον τέως Νομάρχη Πειραιώς, κ. Ιωάννη Μίχα, το ποσό των 796.833,22 ευρώ νομιμοτόκως, για την ζημία που υπέστη κατά τους ισχυρισμούς της,  από τη δημοσιοποίηση του από 8.11.2005 Δελτίου Τύπου της Νομαρχίας Πειραιά.

Ειδικότερα: Σύμφωνα με το διατακτικό της πρωτόδικης υπ’αρ.Α5230/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς – Τμήμα 11ο Τριμελές: α) Απορρίπτεται η από 14.6.2006 και με αριθμό κατάθεσης 297/15.6.2006 αγωγή της ενάγουσας εταιρίας με την επωνυμία PLAYMOBIL HELLAS AE κατά το μέρος που στρέφεται κατά του εναγομένου Ιωάννη Μίχα, απαλλάσσεται η ενάγουσα  εταιρία από τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου αυτού, β) Δέχεται εν μέρει την ως άνω αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της πρώτης εναγομένης Περιφέρειας Αττικής, με την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς, γ) Αναγνωρίζει την υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής με την ως άνω ιδιότητά της να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση και δ) Υποχρεώνει την Περιφέρεια Αττικής (Α) να εκδώσει και να διανείμει προς δημοσίευση δελτίο τύπου με το οποίο θα γνωστοποιείται στο κοινό το διατακτικό της παρούσας απόφασης και (Β) να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα της στην ίδια θέση και με το ίδιο τυπογραφικό στοιχείο, περίληψη της απόφασης αυτής. Στις κατά τα ανωτέρω ενέργειες οφείλει να προβεί η Περιφέρεια Αττικής, εντός 20 ημερών από την επίδοση της απόφασης, άλλως θα επιβληθεί σε βάρος της χρηματική ποινή 200 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Προς συμμόρφωση με τα ανωτέρω διαταχθέντα, εκδίδεται και διανέμεται το παρόν.