ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 50 ατόμων


Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 50 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, υπ’ όψιν κ. Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566) έως και 08-02-2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

17 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ

1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ

1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ

2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ

3 ∆Ε ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ