Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Προσλήψεις για το πρόγραμμα » Άθληση για όλους «

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη Δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2016 με τις εξής ειδικότητες:

 • 4 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Κολύμβηση
 • 2 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ενδυνάμωση
 • 3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο AEROBIC- PILATES- YOGA
 • 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης.

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.
 3. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι άνεργος.
 8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως : Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 10. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά κλπ, που θα υποβληθούν, θα πρέπει νααποδεικνύουν την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο ανά μήνα και ώρες , σε συνδυασμό πάντα με τις βεβαιώσεις Ασφαλιστικού Φορέα ΙΚΑ,ΟΑΕΕ κλπ ,αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η μοριοδότηση των υποψηφίων,σύμφωνα μετο πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Γ ενικήςΓραμματείας Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Ελ. Βενιζέλου 200-Κερατσίνι ΤΚ 18756, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ,υπόψη κας Δάιου Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας 2132074639.