ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Προλήψεις 170 ατόμων – Δείτε την προκήρυξη


Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 170 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19.

Οι θέσεις είναι:

 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 19
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 15
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 2
 • ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected], από 13-01-2021 έως και 19-01-2021, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ