ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Έρχονται προσλήψεις εξπρές – Δείτε τις προκηρύξεις


Προσλήψεις με διαδικασίες εξπρες πραγματοποιεί ο Δήμος Πειραιώς μέσω τριών προκηρύξεων. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 187 εποχικοί με συμβάσεις εργασίας 3 και 4 μηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων.

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)25
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 • ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 2
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 07-09-2020 έως και 09-09-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3