ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στις τράπεζες: Μεγάλη συμφωνία Alpha Bank – Eurobank


Την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας για την εξαγορά του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από τη Eurobank Bulgaria AD (Postbank), ανακοίνωσαν ο δύο τράπεζες.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, το οποίο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 είχε συνολικό ενεργητικό 464 εκατ. ευρώ, καταθέσεις ύψους 261 εκατ. ευρώ, χορηγήσεις μετά προβλέψεων συνολικής αξίας ύψους 307 εκατ. ευρώ και δίκτυο 82 καταστημάτων.

Η συναλλαγή εντάσσεται στα σχέδια αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζικών ομίλων, όπως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την εξαγορά των εργασιών του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.

Η Postbank πρόκειται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες ήδη από τον δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. Σε επίπεδο ομίλου, η συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου της Eurobank.

Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο που προβλέπει απο-επένδυση από τις μη βασικές αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται να λάβει χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ