ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Όλες οι πληροφορίες για τις νέες άδειες υπαίθριου εμπορίου

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρες 09:00 έως 14:00 η Υπηρεσία θα παραλαμβάνει αιτήσεις ενδιαφερομένων για:

1. Κυριακάτικη Αγορά (Νέες Άδειες & Ανανέωση Αδειών)

2. Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις

3. Στάσιμο Υπαίθριο Εμπόριο (Νέες Άδειες & Ανανέωση Αδειών) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Ή ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

2. ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση ή ανανέωση αδειών, είναι τα ακόλουθα:

1. Ανανέωση Αδειών Στασίμου Υπαίθριου Εμπορίου (Κυριακάτικη Αγορά, Κουλούρια, Κάστανα – Καλαμπόκια, Καντίνες, Χειροτεχνήματα κτλ)

> Ασφαλιστική Ενημερότητα

> Φορολογική Ενημερότητα

> Δημοτική Ενημερότητα ( 2ος όροφος )

> Πρόσφατη εκτύπωση μητρώου επιχείρησης από το TaxisNet στο οποίο να φαίνεται η ημερομηνία εκτύπωσης

> Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

> Ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία

2. Νέα Άδεια Στασίμου Υπαίθριου Εμπορίου (Κυριακάτικη Αγορά, Κουλούρια, Κάστανα – Καλαμπόκια κτλ)

> Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

> Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

> Ταυτότητα ή Διαβατήριο και φωτοτυπία

> Εκκαθαριστικό Εφορίας του 2015 ή Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής δήλωσης

> Δημοτική Ενημερότητα ( 2ος όροφος )

> Πιστοποιητικό από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

3. Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις

> Πρόσφατη εκτύπωση μητρώου επιχείρησης από το TaxisNet στο οποίο να φαίνεται η ημερομηνία εκτύπωσης

> Ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία

> Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα

> Δημοτική Ενημερότητα ( 2ος όροφος )

> Βιβλιάριο υγείας (αφορά πάγκους με τρόφιμα)

> Άδεια Λαϊκής Αγοράς (αφορά μόνο κατόχους αδειών λαϊκής αγοράς)