58 Νέες προσλήψεις στον Δήμο Νίκαιας-Ρέντη – Δείτε ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα

Ο Δήμος  Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προσληψη  εποχικό προσωπικό  για 8 μήνες, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
  • 8 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
  • 3 ΔΕ Σιδηρουργών
  • 45 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
  • 1 ΥΕ Οικοδόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 185 40 Νίκαια, απευθύνοντας την στο Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του δήμου, (τηλ. επικοινωνίας: 210 4278104-210 4278140).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αιτήσεις από  25-11-2013  έως και 04-12-2013, στο Γραφείο ΄Εκτακτου και ΙΔΑΧ Προσωπικού του Δήμου (Π.Τσαλδάρη 10  – 3ος 0ροφος- ΝΙΚΑΙΑ).


Δείτε ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα ανά κατηγορία πατώντας ΕΔΩ

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ