Προσλήψεις στην UNESCO Πειραιά

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 γιατρών και μιας κοινωνικής λειτουργού για των υλοποίηση προγραμμάτων – έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στους Δήμους Πειραιά, Κερατσινίου, Περάματος, στην περιφερειακή Ενότητα Πειραιά χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης και ειδικότητα, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή διπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού

3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1. Χρήση Βάσεων Δεδομένων, 2. Επεξεργασία κειμένου, 3. Υπολογιστικά φύλα, 4. Διαδίκτυο και επικοινωνία.)

4) Ξένες γλώσσες (καλή γνώση Αγγλικής)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο/Η ωφελούμενος/η της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

• Να ομιλούν και να γράφουν άριστα την ελληνική.

• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

• Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

• Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 18454.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 29/1/16 έως 12/02/2016 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 10.00-14.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν για τυχόν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104179797, 2104967757 κα Ευα Ταμπακοπούλου ή να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω ανακοίνωση στη ιστοσελίδα του ομίλου μας www.unescopireas.gr