Παρέμβαση Πλατανησιώτη στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την υπογραφή των γιατρών!


Αναστάτωση έχει επέλθει στην ιατρική κοινότητα μετά το πρόσφατο νομοσχέδιο που προβλέπει ότι «ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται με ιατρική πιστοποίηση δημοσίου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο», ακυρώνοντας ουσιαστικά τους ιδιώτες γιατρούς.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και του Προέδρου Νίκου Πλατανησιώτη, με επιστολή προς τον Ιατρό Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα, προκειμένου να διορθωθεί άμεσα η συγκεκριμένη παράληψη.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Πειραιάς, 17-6-2022
Α.Π. 1250
Προς
Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Τσιάρα Κωνσταντίνο
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και Συνάδελφε,
Με μεγάλη μας λύπη είδαμε ότι στο νομοσχέδιο με τίτλο << Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσια 2001/413/ΔΕΥ του συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις>>, που κατατέθηκε στη Βουλή, στην τροποποίηση του άρθρου 349 του Κ.Π.Δ., που αναφέρεται στην αναβολή της ποινικής δίκης, στο άρθρο 41, για την αναβολή της δίκης – τροποποίηση του άρθρου 349 Π.Κ. στην παράγραφο 1 αναφέρει:
<<….ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται με ιατρική πιστοποίηση δημοσίου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο και μπορεί να ελεγχθεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από το δικαστήριο.>>
Ως Ιατρός και ως Υπουργός γνωρίζετε ότι η τροπολογία αυτή καταργεί την ισοτιμία των Ιατρικών βεβαιώσεων η οποία είναι θεσμοθετημένη από το Ελληνικό Κράτος και ουσιαστικά προσβάλει το Ιατρικό σώμα.
Είναι βέβαιο ότι η ομάδα που συνέταξε την τροπολογία προφανώς γνωρίζει την έννοια της βεβαίωση γνωμάτευσης η οποία εκδίδεται από τον Ιατρό ως φυσικό πρόσωπο με την υπογραφή και την σφραγίδα του ο οποίος έχει νόμιμα αδειοδοτημένο Ιατρείο και είναι εγγεγραμμένος σε Ιατρικό Σύλλογο.
Επίσης όπως γνωρίζετε και από προσωπική σας πείρα ο πλέον κατάλληλος τρόπος της εγκυρότητας τόσο της σφραγίδας όσο και της υπογραφής είναι ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος.
Είμαστε βέβαιοι ότι σας διέφευγε η ανωτέρω τροπολογία την οποία ευελπιστούμε να διορθώσετε άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα.