ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε λεωφορείο

ÅîÝãåñóç óôï êÝíôñï ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôçí ÁìõãäáëÝæá, ôï áðüãåõìá ôïõ ÓáââÜôïõ 10 Áõãïýóôïõ 2013. Ç åîÝãåñóç îÝóðáóå üôáí, ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðñïáõëéóìïý, ïìÜäá êñáôïõìÝíùí áñíÞèçêå íá ìðåé óôïõò ÷þñïõò êñÜôçóçò, äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôçí ðáñÜôáóç ôïõ ÷ñüíïõ êñÜôçóÞò ôïõò. Óôç óõíÝ÷åéá Ýâáëáí öùôéÜ óå êïíôÝéíåñ ðïõ ìÝíïõí, âãÞêáí Ýîù êáé Üñ÷éóáí íá êáßíå ôá óôñþìáôÜ ôïõò, ìå áðïôÝëåóìá íá äçìéïõñãçèïýí äéÜóðáñôåò åóôßåò öùôéÜò. Óôï óôéãìéüôõðï äõíÜìåéò ôùí ÌÁÔ óå ìðëüêï óå äñüìï ôçò ÁìõãäáëÝæáò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Σαν από θαύμα σώθηκε 35χρονος οδηγός Ι.Χ. όταν το όχημα που οδηγούσε καρφώθηκε σε αστικό λεωφορείο αργά το βράδυ της Τρίτης στη γέφυρα του Γαλλικού Ποταμού πριν τον κόμβο με την Εγνατία Οδό, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Στο νοσοκομείο

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 21:50 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο οδηγό. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr