ΜΑΘ.Ε.ΜΕ: Μαθήματα Ελληνικής γλώσσας, Ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΜΔΔΕΓ) επιλέχθηκε να υλοποιήσει το έργο 1.3.β/13 «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους», στο πλαίσιο του Ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, διαχειριζόμενου στην Ελλάδα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η ανάγκη για ένταξη των νόμιμων μεταναστών/-ριών, μεταξύ άλλων και για γλωσσική ένταξη, συνεπάγεται την αποτελεσματική εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τους/τις μετανάστες/-ριες, καθώς και την επαφή και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για μετανάστες/τριες άνεργους/ες, μητέρες, άτομα με αναπηρία, αναλφάβητους/ες, νόμιμα διαμένοντες/ουσες στην Ελλάδα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις 7 πρωτεύουσες των Ενιαίων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Ελλάδας: Αθήνα, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Σε κάθε πόλη, θα λειτουργήσουν τμήματα και των τριών γλωσσικών επιπέδων: αρχαρίων, μέσου επιπέδου, προχωρημένων. Σε κάθε τμήμα θα πραγματοποιηθούν 80 ώρες μαθημάτων, κατανεμημένες ως εξής:

x Αρχάριοι: 50 ώρες γλώσσας, 20 ώρες διαχείρισης καθημερινότητας, 10 ώρες ιστορίας και
πολιτισμού.
x Μέσο επίπεδο: 40 ώρες γλώσσας, 30 ώρες διαχείρισης καθημερινότητας, 10 ώρες ιστορίας και πολιτισμού.
x προχωρημένοι: 30 ώρες γλώσσας, 30 ώρες διαχείρισης καθημερινότητας, 20 ώρες ιστορίας και πολιτισμού.
Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων μεταναστών/τριών θα είναι 300 άτομα, κατανεμημένα ως εξής στις ομάδες-στόχους του έργου:
x μητέρες: 100
x Άνεργοι: 100
x Αναλφάβητοι: 60
x Άτομα με αναπηρία: 40.
Τα μαθήματα θα στηριχθούν σε ανάλυση αναγκών του κοινού-στόχου και θα χρησιμοποιήσουν υλικό
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους της δράσης. Συγκεκριμένα, θα προσαρμοστούν στις
ανάγκες του κοινού-στόχου τα εξής υλικά διδασκαλίας:
x «Μιλάω και γράφω ελληνικά», (Εργαστήριο Γλώσσας, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2010),
κατάλληλο για αναλφάβητους.
x «Επι-μένοντας ελληνικά», 5 Θεματικές Ενότητες (Εργαστήριο Γλώσσας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, 2013), κατάλληλο για μητέρες και ανέργους/ες.
Η συμμετοχή των μεταναστών/τριών θα είναι εθελοντική και χωρίς οικονομική υποχρέωση. Ένα ποσό της τάξεως των 70 - 100 ευρώ θα δοθεί αντισταθμιστικά (μετακινήσεις, ενίσχυση) σε κάθε μετανάστη/τρια για τη συνεπή συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα μαθημάτων. Επιπρόσθετα, τα βιβλία, το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων και η γραφική ύλη θα διατεθεί δωρεάν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες με δαπάνες της δράσης.

Θα υπάρχει παρακολούθηση των παρουσιών στα μαθήματα, ενώ στο τέλος των πιλοτικών μαθημάτων και μετά από ειδικό τεστ θα χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του κύκλου. Πέραν της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης, οι προχωρημένοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες θα προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις που διενεργούνται για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας που απαιτείται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ κοινοτήτων με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο. Η κοινωνική συνοχή σε περιβάλλοντα μετανάστευσης, σε σχέση με την εκπαίδευση, προϋποθέτει ενέργειες για την ενίσχυση της ένταξης (κοινωνικής, γλωσσικής, επαγγελματικής) των μεταναστών/τριών, τη στήριξή τους για την ανάπτυξη της συνεργασίας με την κοινωνία υποδοχής.