Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και εξεταστικής για τους φοιτητές

Τροπολογία με ρυθμίσεις που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας. Στην εν λόγω τροπολογία υπάρχει ρύθμιση για τη διπλή εξεταστική αλλά και για θέματα μετεγγραφών.

Δείτε αναλυτικά τις νέες ρυθμίσεις:

Εξεταστική

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.

Ρυθμίσεις μετεγγραφών

Η μεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή του ιδίου ΑΕΙ που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας Περιφέρειας για τους φοιτητές που, μετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου, έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες μεταφοράς θέσης του Υπουργείου Παιδείας.

Στην ουσία με την πιο πάνω ρύθμιση δίνεται λύση σε ένα πρόβλημα που είχε σημειωθεί με τις μετεγγραφές φοιτητών των ΤΕΦΑΑ Σερρών οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν μετεγγραφή στο αντίστοιχο Τμήμα της Θεσσαλονίκης αφού και τα δυο τμήματα βρίσκονταν στην ίδια Περιφέρεια και στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Προσθήκη κατηγορίας στις μετεγγραφές

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ν.4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γστ) στην περίπτωση γ) ως ακολούθως:
γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( ΚΕΠΑ).

Πηγή: newsbeast.gr