ΚΟΔΕΠ: Παρελήφθησαν μέσα Ατομικής Προστασίας για τον Covid-19

Στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο
Πειραιά – Social Innovation Piraeus» ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από την ΚΟΔΕΠ
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του Covid-19.

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας αφορούν το προσωπικό και τους ωφελούμενους της
ΚΟΔΕΠ, και ειδικότερα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών στις ακόλουθες
εγκαταστάσεις: γραφεία της ΚΟΔΕΠ, Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη»,
Ξενώνας Αστέγων «Ανακούφιση».


Η προμήθεια διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης
και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2:
«Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων
αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης
στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της
Πράξης Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social
Innovation Piraeus»