ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

ÐõñêáãéÜ óå íåïêëáóéêü êôßñéï óôïí ôçò ïäïý ÓêïõöÜ, óôï ÊïëùíÜêé ôï ÓÜââáôï 14 Óåðôåìâñßïõ 2019. Óôï äåýôåñï üñïöï ôïõ êôéñßïõ, êáôÜ ôçí êáôÜóâåóç ôçò ðõñêáãéÜò åíôïðßóôçêå ìéá ãõíáßêá ÷ùñßò ôéò áéóèÞóåéò ôçò åíþ ïé Ýñåõíåò óõíå÷ßæïíôáé ãéá ôõ÷üí åãêëùâéóìü êáé Üëëùí áôüìùí. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Μία γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα στην οδό Φραγκιαδών στον Πειραιά. Αφού κλήθηκε το ΕΚΑΒ, τη μετέφερε σε νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Νωρίς το πρωί η Πυροσβεστική έλαβε τηλεφώνημα για πυρκαγιά στο διαμέρισμα της εν λόγω γυναίκας. Ωστόσο, όταν έφτασε το πλήρωμα της πυροσβεστικής στο σημείο, δεν διαπίστωσε φωτιά.

Η αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.