Εθνική Ασφαλιστική: Ισχυρή κερδοφορία και κεφαλαιακή βάση


Τη θετική της πορεία συνέχισε η παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά το 9μηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,3% έναντι του 9μήνου 2017.

Τα κέρδη προ φόρων για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε €50,1 εκ., από €65,7 εκ. το 9μηνο του 2017, τα οποία όμως ήταν αυξημένα λόγω κερδών από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Βασικός μοχλός της περαιτέρω αύξησης της παραγωγής το 9μηνο 2018 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017 ήταν ο Κλάδος Ζωής, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του οποίου αυξήθηκαν κατά 3,3%, ανερχόμενα σε

€332,6 εκ. έναντι €321,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η παραγωγή του Κλάδου Πυρός εμφανίζεται αισθητά αυξημένη κατά 20,9% σε €57,1 εκ., κυρίως λόγω της ανανέωσης σημαντικών συμβολαίων εντός του 2018 με διάρκεια ασφάλισης άνω του ενός έτους, ενώ μικρή αύξηση παρουσιάζει και ο στόλος οχημάτων του Κλάδου Αυτοκινήτου σε 284 από 281 χιλιάδες οχήματα, με τη μείωση της συνολικής παραγωγής κατά 2,1% στα €54,9 εκ. να αποδίδεται στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου.

Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις επιδόσεις των παραγωγικών δικτύων της εταιρείας, το καθένα από τα οποία, χωρίς εξαίρεση, σημείωσε αύξηση της παραγωγής το 9μηνο 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Συγκεκριμένα, η παραγωγή του δικτύου συνεργατών αυξήθηκε κατά 3,0% στα €169,3 εκ., η παραγωγή των πρακτόρων κατά 3,3% στα €103,6 εκ. και η παραγωγή του Bancassurance κατά 1,2% στα €124,8 εκ.

Η οργανική κερδοφορία της εταιρείας αντιστάθμισε πλήρως τις απώλειες του χαρτοφυλακίου επενδύσεων που προήλθαν κυρίως από κρατικά ομόλογα του ευρωπαϊκού Νότου, καθώς η καθαρή θέση της αυξήθηκε κατά €5,6 εκ.

το 9μηνο του 2018 στα 812,4 εκ., παρά το γεγονός ότι οι απώλειες στα ίδια κεφάλαια από ομόλογα άγγιξαν τα €27 εκ.

Αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες στήριξης των πληγέντων, έχοντας ήδη καταβάλλει αποζημιώσεις ύψους €6,1 εκ. από σύνολο αναγγελθεισών ζημιών €8,6 εκ.

«Η Εθνική Ασφαλιστική» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση «συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην ηθική δέσμευση να λειτουργεί ανταποδοτικά στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Ευθυγραμμίζεται με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα σε πέντε βασικούς πυλώνες: Ιδιωτική Ασφάλιση και Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Πολιτισμό/Αθλητισμό, και Περιβάλλον».