Μαθήματα μέσα στο Πάσχα για τους μαθητές που έκαναν κατάληψη


Για τους μαθητές των σχολείων που πραγματοποίησαν κατάληψη έως και τρεις μέρες, οι διακοπές του Πάσχα θα έχουν μικρότερη διάρκεια.
Οι μαθητές αυτοί θα κληθούν μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα να αναπληρώσουν τα μαθήματα, που έχασαν, λόγω των καταλήψεων, πιθανόν στις 23 , 24 και 25 Απριλίου.

Ακολούθως παρατίθεται το σχετικό χωρίο της Υπουργικής Απόφασης 139628/Γ2/1-10-2013 η οποία συμπληρώνει προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις:

1. Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες το διδακτικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέρες διήρκεσε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων ημερών.

2. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή και των εξετάσεων καθώς και η χρονική τους διάρκεια διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του διδακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του.

3. Οι απώλειες διδακτικών ωρών που προκύπτουν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πάσχα με σχετική απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.