Είσαι άνεργος; Ρίξε μια ματιά – σε ενδιαφέρει

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής. 

Αντικείμενο

Η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Σκοπός

Η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.

Φάσεις Υλοποίησης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 580 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών και η πρακτική άσκηση σε συναφείς θέσεις θα είναι συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00ευρώ/ώρα)

Προϋποθέσεις

1. Να έχουν γεννηθεί από 1.6.1971 μέχρι και 30.09.1990
(Επεξήγηση: *Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.)

2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Κάνε την αίτησή σου στο Honesty, Λεωφόρος Θηβών 152 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Τηλέφωνο: 2103009227, email: [email protected]