Διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων v-UPGRATES για εκπαιδευτικούς (και όχι μόνο) με ελεύθερη πρόσβαση


Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο από το Erasmus + KA2 ευρωπαϊκό πρόγραμμα: ‘Αποτύπωση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης’.

Η κοινοπραξία του έργου, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από πέντε χώρες (Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα και Γερμανία) ανέπτυξε μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, με την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν:
– να ελέγξουν τις τρέχουσες γνώσεις τους (βήμα 1)
– να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με τα ηλεκτρονικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν για την πλατφόρμα v-UPGRATES (βήμα 2)
– να ελέγξουν την βελτίωση της γνώσης τους μέσω των απαιτούμενων εργασιών (βήμα 3).

Σύμφωνα με την TALIS 2013 (Διεθνής έρευνα διδασκαλίας και μάθησης, OCED), υπάρχει τεράστια ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η διαδραστική πλατφόρμα της ομάδας V-UPGRATeS είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι εκπαιδευτικοί αναβαθμίζουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους (π.χ. ασφάλεια στο Διαδίκτυο, διαδραστικές τεχνολογίες διδασκαλίας, δημοσίευση και επεξεργασία ιστοσελίδων κ.λπ.) σε μια αυτόνομη διαδικασία. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει ένα πιστοποιητικό στο τέλος.

Η πλατφόρμα V-UPGRATeS διατίθεται ελεύθερα για τους εκπαιδευτικούς (και όχι μόνο) στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://upgrates.vupgrates.eu