Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα… Καλή Ανάσταση !!!


Η ομάδα του Piraeuspress.gr σας εύχεται Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!

Παραθέτοντας μια ευχή, τα λόγια της οποίας θεωρούμε ότι περικλείουν το νόημα της ζωής εντός της χριστιανικής πίστεως και πρέπει να αποτελούν οδηγό για τη συμπεριφορά μας απέναντι δε πρόσωπα και καταστάσεις!

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν».

1kart