Ενεργειακό πιστοποιητικό πότε και που χρειάζεται

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α. ή ενεργειακό πιστοποιητικό όπως είναι γνωστό πλέον- κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατανάλωση και την κατάταξη του κτιρίου ή της μονάδας και συντάσσεται με σκοπό την σύγκριση και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης. Ως κτιριακή μονάδα εννοούμε ένα τμήμα, έναν όροφο ή ένα διαμέρισμα ενός κτιρίου που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά. Η ισχύς του είναι για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης τους και είναι απαραίτητη από 9/1/2011 σε περιπτώσεις μεταβίβασης- πώλησης και ενοικίασης οικίας. Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα και ανεξάρτητα με την άδεια δόμησης(οικοδομική άδεια), το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Κατά συνέπεια,
  -Σε ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί λειτουργικά (π.χ.καταστήματα) εκδίδεται ένα Π.Ε.Α. για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που έχει προκύψει.
  -Για μέρος κτιριακής μονάδας ( όπως για παράδειγμα επαγγελματικό χώρο εντός κτιριακής μονάδας ή δωματίου κατοικίας) δεν εκδίδεται Π.Ε.Α. , καθώς το μικρότερο τμήμα κτιρίου για το οποίο πρέπει να εκδώσετε ενεργειακό πιστοποιητικό είναι αυτό της κτιριακής μονάδας.
  -Σε συγκροτήματα κτιρίων (δηλαδή διακριτές πτέρυγες) εκδίδεται τουλάχιστον ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ανά κτίριο.

Π.Ε.Α. ως προς την χρήση του ακινήτου

 

  -Κτίριο που εμπίπτει σε περισσότερες από μια χρήσεις χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή το ενδεχόμενο ξεχωριστού Π.Ε.Α. ή μη για κάθε χρήση.
  -Σε περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες από μια χρήσεις προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύριας χρήσης ,τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά από την κυρίαρχη χρήση ( π.χ. στην περίπτωση του ξενοδοχείου το εστιατόριο του χαρακτηρίζεται ως ξενοδοχειακή χρήση, το κατάστημα- κυλικείο ενός νοσοκομείου χαρακτηρίζεται με νοσοκομειακή χρήση).
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική για τις νέες μισθώσεις κτιρίων από 9/1/2011 και από 9/7/2011 για τις νέες μισθώσεις κτιριακών μονάδων(δηλαδή διαμερισμάτων, οροφοδιαμερισμάτων κλπ.).
Η παραπάνω υποχρέωση δηλαδή δεν υπάρχει σε περιπτώσεις:
  i)Σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ενοικίασης καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ο ίδιος ενοικιαστής.
  ii)Όταν για οποιοδήποτε λόγο γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ.σε περίπτωση αλλαγής νομικής μορφής επιχειρήσεων κ. ά.)

 

Ενεργειακό πιστοποιητικό δικαιολογητικά έκδοσης

 

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού για κτήρια που έχουν χρήση ως κατοικία διαφοροποιούνται σε δυο περιπτώσεις και αφορούν το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου. Ως σημείο αναφοράς είναι το 1983 και αφορά την υποχρεωτική προσκόμιση του αριθμού οικοδομικής αδείας για σπίτια που κατασκευάστηκαν μετά το 1983.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι :
  1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (προαιρετικό για κατασκευές πριν το 1983 αλλά υποχρεωτικό για μετά το 1983)
  2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί και θα εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό
  3. Τοπογραφικό
  4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 – εάν υπάρχει χρειάζονται οι δέκα πρώτες σελίδες της μελέτης)
  5. Λογαριασμός της ΔΕΗ
  6. Αριθμός κτηματολογίου
  7. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει)
  8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο)
  9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
  10. Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)
  11. Πίνακας Κατανομής Δαπανών ( για ακίνητα μετά το 1983)

Επίσης, αν πρόκειται για άλλη χρήση(π.χ. καταστήματα ή γραφεία και γενικότερα επαγγελματικοί χώροι στα παραπάνω δικαιολογητικά προστίθενται τα εξής:
  1. Μελέτες και σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ.)
  2. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
  3. Ισχύς κλιματιστικών
Αυτές είναι κάποιες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την καλύτερη και σφαιρικότερη  ενημέρωση σας.

 

Αν ενδιαφέρεστε για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α. από έμπειρους και οικονομικούς ενεργειακούς επιθεωρητές επισκεφτείτε τον κατάλογο επαγγελματιών του myConstructor.gr.