Τεχνικός ασφαλείας – Παράταση υποβολής δηλώσεων

Team of professional engineers working with blueprints

Με τα εργασιακά να έχουν αλλάξει άρδην πρέπει όλοι μας να ενημερωνόμαστε ώστε να τηρούμε τα νόμιμα και να είμαστε τυπικοί. Ο νόμος 4488/2017 που άλλαξε τα εργασιακά.

Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι έως 21/10/2017 έχουμε την προθεσμία για την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4).

Με αυτό το νόμο ορίζεται ότι κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένη να καταθέτει στην Επιθεώρηση Εργασίας όλα τα λεπτομερή στοιχεία του υπεύθυνου Τεχνικού Ασφαλείας αφότου έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας.

Πολύ διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν που η Επιθεώρηση Εργασίας δεν έδινε τόση σημασία για τις συνθήκες εργασίας και δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη ατυχημάτων. Με τη καινούρια νομοθεσία (και συγκεκριμένα το άρθρο 33) σε όλες τις επιχειρήσεις είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Τεχνικός Ασφαλείας ο οποίος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει υποδείξεις για την ασφάλεια των εργαζομένων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων των εργοδοτών στις υποδείξεις που κάνει ο Τεχνικός Ασφαλείας, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη προσωρινή ή ακόμα και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιπλέον, αναφέρεται στη νομοθεσία ότι «Ο χρόνος προσωρινής ή οριστικής διακοπής λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων.».

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας  ο οποίος θα συμπεριληφθεί στον ετήσιο πίνακα προσωπικού αλλά και ακόμα σημαντικότερο ο άνθρωπος που θα προσλάβουμε για να μας σχεδιάσει και δημιουργήσει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Γίνεται φανερό ότι η πρόσληψη του Τεχνικού Ασφαλείας πρέπει να γίνει με σκέψη για τον επαγγελματία που θα αναλάβει την ασφάλεια της επιχείρησης μας.

Τεχνικός Ασφαλείας καθήκοντα και υποχρεώσεις

 1. Έχει συμβουλευτικό ρόλο στα γενικότερα θέματα του σχεδιασμού και  προγραμματισμού, κατασκευής αλλά και συντήρησης των εγκαταστάσεων μιας επιχειρηματικής οντότητας.
 2. Την εισαγωγή καινούριων και καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών.
 3. Την επιλογή και μετέπειτα έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων για την ατομική προστασία στο εργασιακό περιβάλλον.
 4. Το σχεδιασμό και τη διευθέτηση των θέσεων του και το γενικότερο περιβάλλον εργασίας.
 5. Την εν γένει οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 6. Διασφαλίζει με συνεχείς ελέγχους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 7. Διασφαλίζει με συνεχείς ελέγχους για την ασφάλεια των τεχνικών μέσων όταν αυτά εφαρμόζονται.
 8. Φροντίζει να εφαρμόσει και μετέπειτα επιβλέψει την σωστή εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν την υγεία και ασφάλεια.
 9. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τρόπους πρόληψης ατυχημάτων.
 10. Ενημερώνει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας τη διεύθυνση της επιχείρησης ή τους προϊσταμένους των τμημάτων.

 

Ο εργοδότης μιας επιχείρησης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που απασχολεί στην επιχείρηση του (Ν. 1568/85, οδηγία 89/391/ΕΟΚ). Σε όλες τις επιχειρήσεις είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες και πέρα από την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να :

 1. Να παίρνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και τρίτων που βρίσκονται στον εργασιακό χώρο.
 2. Να λαμβάνει μέτρα ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι που απειλούν την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.
 3. Να εφαρμόζει πιστά τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας.
 4. Να διευκολύνει την εργασία του τεχνικού ασφαλείας και να προμηθεύσει τον επαγγελματία με ότι χρειαστεί στη διεκπεραίωση της εργασίας του.
 5. Να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους επαγγελματικούς κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στον επαγγελματικό τους χώρο.
 6. Να εξασφαλίζει την σωστή επίβλεψη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αφού υπολογισθούν οι επαγγελματικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται.
 7. Να διασφαλίζει την υγιεινή του χώρου εργασίας.
 8. Να φροντίζει ότι υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής δράσης.
 9. Να φροντίζει για τη διασφάλιση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.
 10. Να κατέχει και συμπληρώνει ένα ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα συμπληρώνονται όλα τα εργατικά ατυχήματα, τα αίτια και η περιγραφή τους.
 11. Να παρέχει όλα τα μέσα στο Τεχνικό Ασφαλείας.

Μην ξεχάσετε οι ότι έως 21/10/2017 έχουμε την προθεσμία για την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4).  Κλείστε σήμερα κιόλας έναν από τους εξειδικευμένους Τεχνικούς Ασφαλείας από το MyConstructor.gr .